Servicevilkår

NUTS.gl Vilkår & betingelser

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Når din ordre er placeret og du har modtaget en ordrebekræftelse per email, har du accepteret vores vilkår og forretningsbetingelser (se nedenfor).

Hvis du ønsker at annullere dit oversættelsesprojekt eller trække din ordre tilbage, er du forpligtet til betaling af det indtil dette tidspunkt udførte arbejde. Bemærk venligst at du tiltræder vore vilkår og forretningsbetingelser når du placerer din ordre hos Nuts.gl .

Nuts.gl  kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab pga. tabt fortjeneste, tabte indtægter, tab af data el.l. i forbindelse med brugen af vores ydelser.

Vilkår og forretningsbetingelser

Ophavsret og originaltekst

Nuts.gl  håndhæver sine forretningsforbindelser og sit arbejde sammen med og for kunden med størst mulig fortrolighed og anonymitet. Opgaverne uddeles eller outsources således ikke til tredjepart. Nuts.gl  kan dog i visse tilfælde gøre brug af oversættere, der ikke har indgået kontrakt med Nuts.gl  (freelance). I så tilfælde vil oversætteren tiltræde en skriftlig  hemmeligholdelsesaftale i forbindelse med projektet.

Det påhviler kunden at sikre sig, at vedkommende har ret og retlig adkomst til den tekst, der skal oversættes. Kunden kan under ingen omstændigheder gøre krav, anfordringer eller erstatning gældende. Kunden kan ikke rejse juridiske eller retlige krav mod Nuts.gl  for krænkelse af ophavsret i forbindelse med kildetekst eller oversættelse.

Priser og tilbud

Nuts.gl s tilbud er bindende. Der opstår ingen yderligere omkostninger, medmindre kunden efter udførelsen af det oprindelige tilbud gør brug af yderligere serviceydelser. Pristilbud på scannede PDF eller TIF-filer baserer på den forudsætning, at antallet af ord maksimalt andrager det antal ord, der kan indpasses i download-feltet.

Levering og betaling

Aftaler om leveringsdatoer og andre datoer, der er indgået mellem NUTS.GL  og kunden er først bindende, når NUTS.GL  har modtaget den komplette tekst til oversættelse og de eventuelle ændringer i teksten, som kunden har foretaget i denne. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal hele betalingssummen være indbetalt til NUTS.GL  før oversættelsen igangsættes. Ved langtidsopgaver eller større tekstmængder kan NUTS.GL  tilslutte sig specielle aftaler, der træffes om regelmæssig eller ratebetaling.

Ophavsret til oversættelsen

Rettighederne i forbindelse med oversatte dokumenter, PR og marketingsmateriale til brug for almindelig forretningsmæssig eller erhvervsmæssig formål overdrages af Nuts.gl  til kunden, når denne har gennemført betalingen. Nuts.gl  har ingen rettigheder til oversættelserne eller krav til kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt

Fortrolighed og sikker opbevaring af kundens dokumenter

Nuts.gl  er forpligtet til på intet tidspunkt at videregive oplysningerne i kundens originale dokumenter eller oversættelser heraf til tredjemand, uden kundens skriftlige samtykke.

Nuts.gl  er ansvarlig for at kundens dokumenter samt kopier heraf og oversættelser samt kopier af heraf opbevares forsvarligt og afleveres på en sikker måde.

Nuts.gl har aftaler med oversætterne som skal følge regler for fortrolighed og IT sikkerhed.

Afbestilling

I tilfælde af at kunden annullerer en allerede bestilt og bekræftet ordre, skal kunden enten betale Nuts.gl  prisen for det allerede udførte arbejde plus evt. omkostninger til research osv. eller betale Nuts.gl  et kompensationsbeløb, hvis størrelse aftales mellem parterne. Den allerede færdiggjorte del af arbejdet stilles til rådighed for kunden efter at betalingen er modtaget.

Fremgangsmåde ved klager

Klager i forbindelse med en ordre skal fremsættes indenfor 30 dage efter ordrens levering, af en af parterne. I tilfælde af at der ikke opnåes enighed mellem parterne, er kunden indforstået med, at der tilkaldes en tredje part (eks. en mediator) til afgørelse i sagen indenfor to måneder efter klagens fremsættelse. Tredjepartens afgørelse accepteres endeligt af begge parter.

Skadesløsholdelse

Du accepterer og indvilliger i at skadesløsholde Nuts.gl, dets direktører, medarbejdere og repræsentanter i tilfælde af skader, tab , klager og udlæg, deriblandt rimelige udgifter til advokatbistand mm., der opstår som følge af at du gør brug af Nuts.gl’s service eller ydelser eller får adgang dertil.

Gældende lov og ret

Adgang til og brug af Nuts.gl er underlagt den grønlandsk lovgivning. Enhver retssag eller klage i forbindelse med adgang til eller brug af Nuts.gl skal føres ved Retten i Grønland. Ved tiltrædelse og accept af disse generelle salgs og leveringsvilkår tiltræder du, at enhver klage eller tvist skal behandles af de ovennævnte retlige instanser og at de derved trufne afgørelser og domme er retligt bindende.